Vad har gjorts

Redovisning av vad Mopsorden tidigare genomfört

Många frågor, och framför allt tyckanden, har de senaste veckorna florerat på olika sociala medier. Mopsordens styrelse vill därför klargöra vad som gjorts från vår sida sedan BOAS problematiken startade, redan 2015.

Veterinärkåren ser en annan population än vad som ses i utställningsringarna. Andelen mopsar av utländsk och oregistrerade mopsar är stor och svår att nå. Det vore dock av vikt att den delen av populationen också RFG-testas.

2007
MOs styrelse beslutar att erbjuda utbildning för uppfödare i avel, anatomi, BSI (Breed Specific Instructions, f d BOAS) samt SKKs regelverk. Utbildningen fortgår och avhålls en gång per år. Även övriga två klubbars uppfödare hälsas välkomna att delta.

Juli, 2015
Veterinäruppropet med cirka 500 underskrifter av veterinärer som gjorde gällande att mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg var osunda och inte kunde andas.

Höst, 2015
SKK tillsätter tre arbetsgrupper för att se hur problemet ska hanteras. Moa Persson är med i en av dessa grupper. SKK konsultativa veterinär Åke Hedhammar leder denna grupp. Han vill följa Finska Kennelklubbens sätt att testa och arbetar fram ett liknande test som tas i bruk 2017.

Under arbetets gång har Moa Persson vid ett flertal tillfällen begärt att veterinärkåren ska lämna ut statistik över hundar som opererats eller diagnostiserats med BOAS. Åke Hedhammar hävdar att det inte är möjligt, då klinikerna inte har ett samordnat IT-system. Diagnoskoden för problemet är dock detsamma, vilket gör att det borde vara enkelt att ta fram. När detta påtalades, skyllde SKK på integritetslagen.

2017
RFG testen tas i bruk i England. Bland annat tillhandahåller Engelska Kennelklubben gratis testning i samband med Crufts.

Samtliga berörda tre klubbar begär hos SKK att test RFG införs i Sverige. Inget händer.

2021
KRS (Kommittén för Rashundars Sundhet) tillsätts som ska arbeta med bland annat brachyproblematiken. Ingen representant från någon av de tre klubbarna finns med i denna grupp. Efter två möten upplöses gruppen på grund av osämja om arbetssätt och framtidsvision.

Centralstyrelsen (SKK/CS) beslutar dock senare att tillsätta en arbetsgrupp AG-RS (Arbetsgruppen för Rashundars Sundhet), där bland annat en mopsuppfödare ingår.

2022
MO anordnar en uppfödarkonferens där bland annat veterinär Jane Ladlow, chefen för Engelska Kennelklubbens avdelning för Avel och Hälsa Charlotte McNamara föreläste. Veterinär Jane Ladlow är den person vid University of Cambridge som tagit fram testet. Även veterinär Cecilia Rohdin föreläste. En dag ägnades helt åt arbete med RAS. SKKs dåvarande ordförande Tomas Uneholt samt ordförande för SKKs avdelning för Avel och Hälsa, Bengt Pettersson deltog.

Dr Jane Ladlow BA Vet, MB, MA, Cert SAS, Cert VR, Dip ECVS, MRCVS: Experienced European and Royal College Specialist in small animal surgery with a thorough knowledge of brachycephalic obstructive airway syndrome. Currently working with the Kennel Club to promote health screening in the bulldog, French bulldog and pug.

En grupp bestående av SKKs dåvarande ordförande Tomas Uneholt samt representanter från SDHK, MO, Fransk Bulldoggklubb samt Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg bildas.

Gruppen arbetar i en positiv anda och tar bland annat fram arbetsplaner för hur RFG arbetet ska fortsatt bedrivas. Detta tar SKK/CS upp vid möte i februari 2022, noterar och lägger detta till handlingarna.

Gruppen för diskussioner om hur vi ska gå framåt och hur vi ska nå våra hundägare som inte är medlemmar i organisationen samt de som äger oregistrerade hundar. MO har bland annat skickat ett personligt brev till 2,646 mopsägare med en vädjan om at de ska RFG-testa sina hundar.

Samarbetsgruppens arbete avslutades i augusti 2023 och har sedan inte återupptagits av nuvarande SKK/CS.

Juni, 2022
SKK/CS beslutar att ingå avtal med Engelska Kennelklubben och Cambridge University om att använda RFG-testet i Sverige.

2023
I slutet av februari utbildas tretton veterinärer av veterinär Jane Ladlow som själv tagit fram RFG-testet.

SKK publicerar på sin hemsida en lista över utbildade veterinärer och ger en förklaring till hur testet går till.

Under året sker kontinuerlig utbildning av veterinärer som till dags dato uppgår till cirka 40 stycken (se lista på SKKs hemsida).

MO panerade genomföra test i samband med rasens special i juni 2023. Tyvärr insjuknade den inbokade veterinären endast tre dagar före specialen och trots stora ansträngningar lyckas inte MO hitta en ersättare. Klubben har sedan försökt vid två ytterligare tillfällen att anordna RFG-test, men även då har inbokad veterinär anmält förhinder, endast dagar innan.

2023 – 2024
MO har från medlemmar blivit uppmärksammade på att det ibland är svårt att få tid för test och i Norrlands inland finns dessvärre ingen utbildad RFG veterinär.

September, 2023
I september 2023 väljer KF (SKKs högsta beslutande organ) en ny centralstyrelse.

Efter KF avslutas kommunikationen gällande alla rasrelaterade frågor med de berörda klubbarna.

Februari, 2024
En rasklubbskonferens i samarbete med Fransk Bulldoggklubb, där återigen veterinär Jane Ladlow och Charlotte McNamara föreläste och föredrog de senaste rönen från England. Betonades vikten av nära samarbete mellan Kennelklubben, berörda klubbar samt veterinärkåren. Sådana möten hålls regelbundet i England. Även rasstandarden gicks igenom. Veterinär Natalja Skalin föreläste om parning och valpning.

Maj, 2024
Vid SKK/AKs (avelskommittén) möte i maj beslutas om Steg 2 i programmet med RFG-test, för de tre fokusraserna från och med den 1 januari 2025. Detta innebär att bägge föräldradjuren till en valpkull måste vara testade med Grad 0 eller 1. AK gör också ett tillägg om at man ska använda Grad 0. Detta helt emot det som veterinär Jane Ladlow sagt hela tiden; att varken Grad 0 eller Grad 1 har kliniska problem.

AK menar att för få individer har testats under de femton månader som testet varit igång.

Juli, 2024
Avdelningen för Avel och Hälsa skickar ut ett brev till klubbarna där det påtalas att RFG test intyget endast är giltigt i ett år. Inget SKK/AK eller SKK/CS beslut finns angående detta.

Styrelsen Mopsorden