Stadgar

Rasklubben Mopsorden ingår som medlemsorganisation i specialklubbens Svenska Dvärghundsklubben, SDHK. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen. Utöver dessa stadgar gäller specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Rasklubbens stadgar skall fastställas av specialklubben. I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialklubbens eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.