Trubbnosar i Holland

Information kommer fortlöpande från styrelsen.


2020-05-24
Senaste nytt gällande registreringsförbud för tolv raser i Holland
Styrelsen har de senaste tio dagarna arbetat med denna fråga och vill nu att du som medlem ska hållas informerad om vad som sker.

Från och med den 18 maj har den holländska regeringen beslutat om att sätta registreringsförbud hos Raad van Beheer (holländska kennelklubben) om inte vissa kriterier runt bland annat noslängd finns på föräldradjuren, intyg från veterinär krävs. Detta innebär i praktiken att inga valpar ur rasrena kullar i dessa tolv raser kommer att kunna registreras.

Ordförande har kontaktat våra svenska ras/specialklubbar som har rasansvaret för de berörda raserna, för att skyndsamt få fram en skrivelse till SKK/CS, Holländska KK för att visa vårt stöd till de holländska uppfödarna, men framför allt visa vår ståndpunkt och engagemang för rasernas fortlevnad i enlighet med av FCI fastställda rasstandards.

Kontakt har även tagits med de nordiska ländernas klubbar för att förmå dem att göra ett uttalande i samma riktning.

Vidare har ordförande varit i telefonkontakt med Engelska kennelklubbens ordförande Tony Allcock och deras avelskommitté, samt Mopsklubbarna i Storbritannien.

Styrelsen kommer fortlöpande att informera dig om vad som sker.

Runhällen 2020-05-22
Moa Persson, ordförande
Mopsorden


2020-05-14
Regler för trubbnosar i Nederländerna

Under 2019 infördes omfattande regler för avel med tolv trubbnosiga hundraser i Nederländerna. Inför avel ska hundarna undersökas utan anmärkning utifrån sex olika kriterier. Nu står det klart att reglerna inte kommer att lättas nämnvärt.

Våren 2019 släpptes en rapport om avel med trubbnosiga, brackycefala, hundar beställd av myndigheterna i Nederländerna. Rapporten slår fast att aveln måste förändras. Denna förändring ska ske genom att alla avelsdjur måste genomgå en undersökning inför avel som visar att de inte fått anmärkningar på sex olika kriterier kopplade till exteriöra överdrifter och/eller andningsproblem.

Undersökningen omfattar sex olika kriterier: förekomst av andningsljud, näsborrarnas utformning, noslängd, förekomst och utformning av nosveck, ögats placering i ögonhålan och förmågan att helt sluta ögonlocken. Det mest omdiskuterade kriteriet rör noslängd.

De tolv raserna som omfattas av regelverket i Nederländerna är affenpinscher, bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg, griffon belge, griffon bruxellois, japanese chin, king charles spaniel, mops, pekingese och petit brabançon och shih tzu.

Rapporten rör endast avel som bedrivs i Nederländerna, det är alltså fortsatt tillåtet att importera hundar som inte uppfyller kraven för avel samt att visa dessa på utställning.

Avelsstrategi föreslagen
Den nederländska kennelklubben, Raad van Beheer, tog under sommaren 2019 fram ett förslag till avelsstrategi för de berörda raserna. Förslaget innebar strängare krav inom några områden för att bland annat ge möjligheter till lättnader inom kravet på kranofacial kvot, noslängd.

Raad van Beheer menade att det inom flera av raserna inte finns tillräckligt många avelsdjur som uppfyller myndigheternas krav. Förslaget till avelsstrategi var enligt Raad van Beheer en väg att nå det gemensamma målet att förbättra hälsa och välfärd utan att slå ut för många avelsdjur.

Många raser berörda
Nu står det klart att de nederländska myndigheterna inte kommer att anta den avelsstrategi som föreslagits av Raad van Beheer, men temporärt tillåts avel där det ena föräldradjuret inte uppfyller kravet på noslängd förutsatt att alla övriga fem kriterier uppfyllts.

Det innebär att det inte längre kommer att gå att registrera valpar av de tolv trubbnosiga raserna i Raad van Beheer om inte båda föräldradjuren uppfyller myndigheternas krav enligt ovan.

Risk för ökad import
Ran van Beheer har uttalat att man beklagar att myndigheterna inte implementerat övriga nödvändiga regler och lagar på området, exempelvis för import av trubbnosiga hundar. Raad van Beheer menar att nuvarande regelverk riskerar att öka antalet importer av dessa raser och att hälsa och välfärd inte kommer att förbättras hos de berörda raserna om enbart avel som bedrivs i Nederländerna regleras.

Svenska Kennelklubben arbetar för sunda trubbnosar
Sedan länge arbetar SKK mycket aktivt för att förbättra hälsoläget för de aktuella hundraserna och därmed undvika en situation liknande den vi nu ser i Nederländerna. Ett stort antal åtgärder har vidtagits, bland annat finns ett hälsoprogram för de fyra trubbnosiga hundraserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops. 

Viktigt att visa positiva effekter
Det är nu viktigt att verkligen påverka aveln och kunna visa på positiva effekter av vidtagna åtgärder. Ansvaret för det delas av såväl organisationen centralt som av rasklubbar, avelsfunktionärer och exteriördomare. Ytterst vilar ansvaret på uppfödare av dessa raser. De behöver nu ett starkt stöd för att klara av en omställning för att undvika myndighetsingripande också i vårt land.